فروشگاه میلاد

میکروفون

میکروفون سونی UPW D11میکروفون سونی UPW D11
میکروفون سونی UPW D12میکروفون سونی UPW D12
میکروفون سونی UPW D16میکروفون سونی UPW D16
میکروفون سنهایزر EW112 G3میکروفون سنهایزر EW112 G3
میکروفون سنهایزر EW122 G3میکروفون سنهایزر EW122 G3
میکروفون سنهایزر EW135 G3میکروفون سنهایزر EW135 G3
میکروفون سونی ECM 44Bمیکروفون سونی ECM 44B
میکروفون سونی ECM 44BCمیکروفون سونی ECM 44BC
میکروفون سونی ECM 44BMPمیکروفون سونی ECM 44BMP

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای