فروشگاه میلاد

میکروفون سنهایزر EW135 G3میکروفون سنهایزر EW135 G3
سه پایه فیلمبرداری ساچلر Ace M GSسه پایه فیلمبرداری ساچلر Ace M GS
سه پایه فیلمبرداری سکسد DV4سه پایه فیلمبرداری سکسد DV4
سه پایه فیلمبرداری لیبک TH 950سه پایه فیلمبرداری لیبک TH 950
سه پایه فیلمبرداری ساچلر FSB 6سه پایه فیلمبرداری ساچلر FSB 6
رکوردر صدا زوم H6رکوردر صدا زوم H6
میکروفون سونی UPW D11میکروفون سونی UPW D11
رکوردر صدا زوم H2nرکوردر صدا زوم H2n
سه پایه فیلمبرداری فنسیر FC 270سه پایه فیلمبرداری فنسیر FC 270
هلیکوپتر فاتوم 3هلیکوپتر فاتوم 3
رونین فیلمبرداری DJI Ronin Mرونین فیلمبرداری DJI Ronin M
هلیکوپتر فانتوم 4هلیکوپتر فانتوم 4
رکوردر صدا زوم H2رکوردر صدا زوم H2
کرین فیلمبرداری 4.5 و 8 متریکرین فیلمبرداری 4.5 و 8 متری
میکروفون سنهایزر EW112 G3میکروفون سنهایزر EW112 G3
سه پایه فیلمبرداری ساچلر FSB 8Tسه پایه فیلمبرداری ساچلر FSB 8T
میکروفون سونی ECM 44BCمیکروفون سونی ECM 44BC
میکروفون سونی UPW D12میکروفون سونی UPW D12
میکروفون سونی ECM 44BMPمیکروفون سونی ECM 44BMP
میکروفون سنهایزر EW122 G3میکروفون سنهایزر EW122 G3
سه پایه فیلمبرداری سکسد DV6سه پایه فیلمبرداری سکسد DV6
میکروفون سونی UPW D16میکروفون سونی UPW D16
سه پایه فیلمبرداری ساچلر FSB 4سه پایه فیلمبرداری ساچلر FSB 4
میکروفون سونی ECM 44Bمیکروفون سونی ECM 44B
رکوردر صدا زوم H1رکوردر صدا زوم H1
رکوردر صدا زوم H5رکوردر صدا زوم H5
رکوردر صدای ZOOM R8رکوردر صدای ZOOM R8
پلیر سونی HVR M25Eپلیر سونی HVR M25E
پلیر سونی DSR11پلیر سونی DSR11
هلیکوپتر فانتوم 2هلیکوپتر  فانتوم 2
رکوردر صدا سونی PCM D50رکوردر صدا سونی PCM D50
سه پایه فیلمبرداری ساچلر Ace L MS CFسه پایه فیلمبرداری ساچلر Ace L MS CF
سه پایه فیلمبرداری لیبک TH 650سه پایه فیلمبرداری لیبک TH 650

فروشگاه میلاد : مرکز خرید و فروش دوربین فیلمبرداری حرفه ای